Start arrow Obywatel arrow Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Obsługa osób uprawnionych w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się,
na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dostępne są usługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się:

 1. W Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na witrynie: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na witrynie:  http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 2. Osoba uprawniona może komunikować się
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pok@bydgoszcz.uw.gov.pl,
  • za pośrednictwem faksu: nr 52 349-7294,
  • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - za pomocą platformy e-PUAP,
  • przy pomocy komputera z dostępem do sieci, z którego można skorzystać w Punkcie Obsługi Klienta.
 3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 4. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
  Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 5. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy pracownika Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy posługującego się PJM lub z dostępnych środków wspierających komunikowanie się.
 6. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 7. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 8. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 4, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, wymienionej w pkt 3-5, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 9. Zgłoszenia należy dokonać w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez wskazany w pkt 2 adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu nr 52 349-7294 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej).
  Zgłoszenie dotyczące bezpłatnej pomocy tłumacza języka PJM, SJM, SKOGN
 10. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.
 12. Osoba realizująca świadczenie (tłumacz) jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy: - zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,
  - osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
 13. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek, i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu.
Autor informacji: Edyta Werner
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2014-09-02
Data udostępnienia informacji: 2014-09-03
Ilość wyświetleń informacji: 17531
Rejestr zmian dokumentu