RSS
A A A
SmodBIP

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy (WINGiK), jest udostępniana na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, zm.; Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz 1271).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WINGiK powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje WINGiK, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, WINGiK powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez WINGiK w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gdzie przesłać wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do WINGiK w jeden z niżej wymienionych sposóbów:

  1. przesłać pocztą
  2. złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  3. przesłać na numer fax: (0-52) 34 97 752;

Opłaty:
Zasady ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej określa:
Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 25 października 2013 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy;

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w przypadku, gdy wyliczony koszt za nośniki zawierające informację publiczną przekracza kwotę 2.00 zł.
Przy ustalaniu kosztów uwzględnia się opłatę za nośniki zawierające informację publiczną:

  1. płyta CD – 1,63 zł;
  2. płyta DVD – 1,90 zł;
  3. arkusz A4 czarno - biały - 0,10 zł;
  4. arkusz A3 czarno - biały - 0,20 zł;
  5. arkusz A4 kolorowy - 0,32 zł;
  6. arkusz A3 kolorowy - 0,64 zł;

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę:
na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;
NBP O/Bydgoszcz 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
z dopiskiem "zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej".


Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.


Wzór wniosku
Poniżej można pobrać wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.Opublikował: Marian Wojciul
Publikacja dnia: 03.04.2019
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 19.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 189