RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Plan kontroli na rok 2018

Kontrole w trybie zwykłym przeprowadzone będą u Starostów Województwa Kujawsko Pomorskiego – obejmą zagadnienia:

- Starosta Żniński:
kontrola, która ma na celu zbadanie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2016 r., poz. 1629 ze zmianami), jak również prawidłowość przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a cytowanej ustawy oraz wywiązywania się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN,
a także prawidłowość przeprowadzania procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz stan utworzenia baz danych,
o których mowa w art. 4 ww. ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodności z przekazaną sprawozdawczością.
Starosta Żniński został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na to, że nie był kontrolowany w tym zakresie do tej pory oraz w związku
z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej
w 2018 r.

- Starosta Aleksandrowski:
w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629 ze zmianami) oraz wywiązywania się
z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN, jak również przeprowadzanie procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także stanu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ww. ustawy, pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością.
Powyższy Organ został wytypowany w związku z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej w 2018 r., z uwagi na wykazywanie
w sprawozdaniach najwyższego poziomu w województwie pokrycia ww. bazami.

- Starosta Bydgoski:
w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie prawidłowości wykonywania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii przez Starostę, wynikających z art. 7d ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami), dotyczących ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych oraz stanu tych osnów, a także w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności
z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2016 r., poz. 1629 ze zmianami) oraz wywiązywania się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.
Starosta Bydgoski został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli z uwagi na konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przekazanym pismem z dnia 16 lipca 2015 r. znak WIGK.II.1611.1.2014 oraz w związku
z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej
w 2018 r. z uwagi na przeprowadzenie na dużej ilości gmin modernizacji ewidencji gruntów
i budynków.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że skontrolowanie wszystkich powiatów w cyklu trzyletnim (tj. ok 1/3 powiatów rocznie), zależne będzie od stanu kadrowego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy.Opublikował: Marian Wojciul
Publikacja dnia: 15.11.2018
Podpisał: Marian Wojciul
Dokument z dnia: 15.11.2018
Dokument oglądany razy: 804