RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2016

 

Kontrole w trybie zwykłym (Tabela 1) przeprowadzone będą u Starostów i Prezydentów Miast na prawach powiatów województwa kujawsko – pomorskiego – obejmą zagadnienia:

- Prezydent Miasta Grudziądza:
kontrola, która ma na celu zbadanie całokształtu działalności kontrolowanej jednostki
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 r., poz. 520 ze zm.).
Prezydent Miasta Grudziądza został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na konieczność sprawdzenia czy prowadzone bazy danych EGiB, BDOT, GESUT, BDSOG, PZGiK, RCiWN są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Starosta Wąbrzeski
w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 r., poz. 520 ze zm.), a także w zakresie prawidłowości naliczania należnych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Powyższe Organy został wytypowany z uwagi na to, że nie był kontrolowane w tym zakresie do tej pory.

- Prezydent Miasta Bydgoszczy:
w zakresie prawidłowości prowadzenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej zgodnie
z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 ze zm.), jak również w zakresie stopnia zaawansowania
i prawidłowości prowadzenia baz danych BDOT500 i GESUT.
Prezydent Miasta Bydgoszczy został wytypowany do kontroli, ponieważ posiada największą powierzchnię pokrytą wektorową mapą zasadniczą spośród powiatów grodzkich województwa kujawsko – pomorskiego.

- Starostowie Grudziądzki, Rypiński oraz Prezydent Miasta Torunia:
w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian, formy odmowy wprowadzania zmian oraz sposobu zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami ewidencji gruntów i budynków, prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.00 oraz terminowości przekazywania ich Kujawsko – Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Starostowie Grudziądzki, Rypiński oraz Prezydent Miasta Torunia zostali wytypowani
z uwagi na konieczność sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, co zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) oraz z uwagi na konieczność sprawdzenia prawidłowości prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów, szczególnie w kwestii oznaczania użytków gruntowych i funkcji budynków, co zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551).

- Starosta Toruński:
w zakresie realizacji obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 poz. 520 ze zm.)
Starosta Toruński został wytypowany z uwagi na fakt, że posiada bardzo duża liczbę punktów osnowy szczegółowej na terenie powiatu oraz jest to teren bardzo zurbanizowany.

W uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz Wojewodą Kujawsko - Pomorskim zmieniono plan kontroli na 2016 rok.

Zmieniony plan kontroli na 2016 rok:Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 08.12.2016
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 15.12.2015
Dokument oglądany razy: 3 770