RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2014

 

Kontrole kompleksowa, problemowe oraz sprawdzające (tabela) przeprowadzone będą
w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i obejmie zagadnienia:

- Starostwo Powiatowe w Gołubiu - Dobrzyniu:
1) kontrola kompleksowa, która ma na celu zbadać całokształt działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem w przedmiocie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
Starostwo Powiatowe w Gołubiu-Dobrzyniu zostało wytypowane do przeprowadzenia niniejszej kontroli kompleksowej z uwagi na zaległości w wykonywaniu zadań z zakresu geodezji i kartografii, a dotyczących ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, stosowania układu odniesienia „PL-2000” oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Starostwa Powiatowe w: Świeciu, Chełmnie i Nakle nad Notecią (kontrola sprawdzająca):
1) w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w wyznaczonych przepisami terminach.

- Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Tucholi i Brodnicy (kontrola problemowa):
1) w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
Powyższe Starostwa zostały wytypowane zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju przekazanymi pismem znak NG-0935-1/13-JP z dnia 10 października 2013 r.

- Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy (kontrola problemowa):
1) w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o których mowa w §9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454) oraz realizacji obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.).
Powyższe Starostwo zostało wytypowane na podstawie analizy ilości punktów osnowy poziomej i wysokościowej według stanu przedstawionego w sprawozdaniach GUGiK 4.00 na temat szczegółowej osnowy geodezyjnej za rok 2012, przekazywanych do Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy sporządzanych w ramach badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2012.

- Starostwo Powiatowe w Żninie:
1) w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków.
Powyższe Starostwo zostało wytypowane z uwagi na wpływające do tut. Organu uzasadnione odwołania od decyzji administracyjnych oraz skarg na działania w zakresie geodezji i kartografii.

- Urząd Miasta Torunia:
1) w zakresie funkcjonowania Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i prowadzenia spraw związanych z wydawaniem opinii ZUDP dotyczących przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
Urząd ten został wytypowany do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, ponieważ brak było przeprowadzenia kontroli w tym zakresie w niniejszym Urzędzie.

- Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią:
1) w zakresie stanu zaawansowania prac związanych z przekształceniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej zgodnie z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.), jak również prawidłowość prowadzenia baz danych BDOT500 i GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej.
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zostało wytypowane z uwagi na realizację przetargu dotyczącego przekształcenia mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej.

- Zakład Usługowy „GEO-INWEST” Robert Kolańczyk
Piskarki 21A,
86-131 Jeżewo:

1) w zakresie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 30.12.2013
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 30.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 875